Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató - 2017

A Globo Travel Kft. (Cg.: 01-09-914586; székhely: 1142 Budapest, Csáktornya u. 9.; képviselő.: Szombati-Gille Szilárd) a (továbbiakban: Adatkezelő). A Globo Travel Kft. adatkezelése során az alábbi adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el, mely szabályzat az Adatkezelő weboldalán érhető el. Az Adatkezelő a Szabályzat megváltoztatására a jogszabályi változások miatt a jogot fenntartja.

  1. Adatkezelő, a www.belfi.hu weboldalon (továbbiakban: Belfi) a megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban: együttesen Személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.
  2. Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattárolást, feldolgozást informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést a leírtak szerint végzi. A szabályzat az Infó Törvény rendelkezésein túl, a Belfi.hu oldalon közzétett Általános Felhasználási Feltételek, (továbbiakban: ÁFF) és a regisztrációs tudnivalókkal összhangban került megalkotásra.

Meghatározások

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, valamint egy vagy több egyéb fizikai, gazdasági, kulturális egyéb jellemző ismeret -, ami alapján levonható az érintettre vonatkozó következtetés;

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlenül beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) és a döntéseket meghozza és végrehajtja, illetve az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

- adatállomány: egy zárt nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Adatkezelő a Belfi.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető)

Név: Globo Travel Kft. / Cg.: /Székhely: / Képviseli: Szombati-Gille Szilárd ügyvezető önállóan

Tel.: 061-428-0138 / E-mail: office@globotravel.eu

Az Adatkezelő feladata, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett felek megismerjék, illetve gondoskodik arról, hogy jelen szabályzat az érintett részére a Belfi weboldalon hozzáférhető legyen. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló regisztrált felhasználók, illetve egyéb szerződéses partnerek, programgazdák általi adatkezeléséért Adatkezelő a felelősségét kizárja.

Az adatkezelés irány elvei, hogy a személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, ez a célhoz kötöttség elve. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, ez az arányosság, szükségesség elve. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében gondoskodni kell a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról, amely az egyedi forráskóddal működtetett weboldalon zárt internetes felületen keresztül történő adatkezelés útján valósul meg. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és köre

Online regisztráció és/vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén a kezelt adatok köre: E-mail cím * Vezetéknév * Utónév * Telefonszám * Mobilszám

Személyes adat csak az előző tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel az érintettel, kapcsolattartás a regisztrált felhasználóval, marketing és piackutatás érdekében. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az info@belfi.hu e-mail címre küldött kérelemmel van mód.  A hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével lehet leiratkozni. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az informatikai rendszer egyedi forráskóddal rendelkezik, amely alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze. Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek. Az adatokról biztonsági mentés készül. Regisztrált felhasználóknak szolgáltatás kiszámlázása és az ezzel kapcsolatban megadott adatok tárolása a Globo Travel Kft. számlázási rendszerében történik. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja. A portál megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) használ. Bővebb információ a portálon használt sütik működéséről a www.belfi.hu weboldalon érhető el.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@belfi.hu e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli, amennyiben: kezelése jogellenes; érintett kéri; hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Készült: Budapest, 2017. Február 20.

Szombati-Gille Szilárd ügyvezető igazgató

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114099